Να στείλετε μήνυμα
Wuhan Desheng Biochemical Technology Co., Ltd
Προϊόντα
Πρόσθετες ουσίες σωλήνων συλλογής αίματος
Φωταυγές αντιδραστήριο
Καλά ρυθμιστικά διαλύμματα
Tromethamine
Αντιδραστήριο Trinder
Βιολογικός απομονωτής
Ενζυμική προετοιμασία
Αντίσωμα αντιγόνων
πήκτωμα διαχωριστών ορών
Αντιπηκτικό για τη συλλογή αίματος
Ενεργοποιητής θρόμβων αίματος
Σκόνη πηκτικών αίματος
Ενδιάμεσος